nedelja | 26 maj |  2024

PRIJAVA NA SMS OBVESTILA

Prijava na KVS obvestila

OMREŽJE JAVNE INFRASTRUKTURE

Kataster omrežja javne infrastrukture

MERILNA MESTA IN ODČITKI

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Občina Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Divača
Občina Komen
Občina Miren - Kostanjevica
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 398 979
Zaščita prijaviteljev

PRAVILNIK O VZPOSTAVITVI POTI ZA PRIJAVO PO ZAKONU O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV (ZZPri)
V našem podjetju smo kot zavezanec po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (Url. RS, št. 16/23 z dne 7.2.2023) sprejeli Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitve predpisov in zaščiti prijaviteljev in določili notranjo pot za prijavo kršitve predpisov. Notranja pot za prijavo je namenjena zaposlenim in drugim osebam v delovnem okolju zavezanca (tudi dobaviteljem, kupcem, pogodbenim partnerjem ipd.). Želimo da notranjo pot izkoristite preden podate prijavo zunanjim inšpekcijam, nadzornikom ipd. Notranja pot ni namenjena reševanju sporov med sodelavci ali npr. mobingu. Prijava se poda zaupniku, ki je imenovan s posebnim sklepom.

ZAVEZANEC
Naziv: Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Naslov: Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana

NOTRANJA POT ZA PRIJAVO
Notranja pot za prijavo je namenjena prijavi kršitev predpisov, za katere posamezniki, ki so v delovnem ali podobnem razmerju z zavezancem (v nadaljevanju: prijavitelj), izvedo v delovnem okolju. Prijavitelj poda prijavo zaupniku pisno ali ustno. Za podajo pisne prijave priporočamo poseben obrazec za podajo prijave.

Prijavitelj lahko kršitev sporoči zaupniku preko:

 • elektronske pošte: zaupnik@kraski-vodovod.si
 • telefona: 05 731 16 59
 • pošte: Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana s pripisom »Prijava po ZZPri«.

Identiteta prijavitelja je znana le zaupniku in je brez njegovega izrecnega soglasja ni dovoljeno razkriti nikomur. Poskus ugotavljanja identitete prijavitelja ali razkritje njegovih podatkov predstavljata prekršek. Vsebina prijave bo po potrebi razkrita posameznikom, ki bodo sodelovali v procesu odpravljanja prijavljenih kršitev.
Prijavitelj lahko poda tudi anonimno prijavo. V kolikor želi biti obveščen o postopku mora v prijavi opredeliti na kakšen način ga lahko zaupnik kontaktira. Notranjo prijavo lahko poda prijavitelj, ki je fizična oseba in je podal prijavo o kršitvi predpisov Republike Slovenije znotraj svojega delovnega okolja pred potekom dveh let od prenehanja kršitve ter prijavljene informacije niso očitno neresnične. Prijava se lahko nanaša na dejansko, morebitno ali grozečo kršitev oziroma sum kršitve. Dobroverni prijavitelj je upravičen do zaščitnih in podpornih ukrepov po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, če se proti njemu zaradi prijave izvajajo povračilni ukrepi.
Lažna prijava predstavlja prekršek. Zaupnik prijavitelju po potrebi izda potrdilo o vložitvi prijave, v kolikor ga prijavitelj potrebuje v drugih upravnih in sodnih postopkih.

NOTRANJI AKT
Zavezanec je na podlagi določb Zakona o zaščiti prijaviteljev sprejel Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitve predpisov in zaščiti prijaviteljev, ki določa način in postopek prijave kršitve predpisov in določa zaupnika.

ZUNANJA POT ZA PRIJAVO
Če po mnenju zaupnika notranje prijave ni mogoče učinkovito obravnavati ali če prijavitelj meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov, lahko informacijo o kršitvi poda preko zunanje poti za prijavo. Zaupnik prijavitelju nudi pomoč v primeru zunanje prijave in sodeluje z organom za zunanjo prijavo, kadar je to potrebno zaradi obravnave prijave pred organom za zunanjo prijavo.
Organe za zunanjo prijavo določa Zakon o zaščiti prijaviteljev.

Organi za zunanjo prijavo so:

 • 1. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije,
 • 2. Agencija za trg vrednostnih papirjev,
 • 3. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence,
 • 4. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
 • 5. Agencija za zavarovalni nadzor,
 • 6. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem,
 • 7. Banka Slovenije,
 • 8. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
 • 9. Finančna uprava Republike Slovenije,
 • 10. Tržni inšpektorat Republike Slovenije,
 • 11. Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,
 • 12. Informacijski pooblaščenec,
 • 13. Inšpekcija za informacijsko varnost,
 • 14. Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost,
 • 15. Inšpekcija za varstvo pred sevanji,
 • 16. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
 • 17. Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
 • 18. Inšpektorat za javni sektor,
 • 19. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
 • 20. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke,
 • 21. Organi nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji,
 • 22. Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
 • 23. Slovenski državni holding in
 • 24. Komisija za preprečevanje korupcije.

ZAŠČITNI UKREPI
Zaščitni ukrepi po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, ki se zagotavljajo prijaviteljem glede na vrsto povračilnih ukrepov so:

 • prepoved razkritja identitete prijavitelja in zaupnost,
 • izključitev odgovornosti prijavitelja za razkritje,
 • sodno varstvo in začasne odredbe v primeru povračilnih ukrepov,
 • brezplačna pravna pomoč, nadomestilo za primer brezposelnosti in psihološka podpora.

Zaupnik in Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: KPK) v nadaljnjih postopkih na podlagi prijave svetujeta prijavitelju glede zaščitnih ukrepov in mu pomagata v okviru svojih pristojnosti. KPK prijavitelju na njegovo zahtevo izda potrdilo o upravičenosti do zaščite z namenom uveljavljanja zaščitnih ukrepov.

STANJE SISTEMARSS Stanje sistema

Nujno obvestilo
OKVARA KRVAVI POTOK, MIHELE, NASIREC, VRHPOLJE
26.5.2024 8:37:05
Kraški vodovod Sežana obvešča uporabnike javnega vodovoda v naseljih Krvavi potok, Vrhpolje, Nasirec in Mihele, da bo zaradi okvare na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo DANES 26.5.2024 predvidoma do 14 ure. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato se porabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave.
Legenda:
Nujno obvestilo
Nujno obvestilo
Obvestilo
Obvestilo
Novica
Novica
Razno
Razno
Arhiv obvestil stanja

POSTAVKE NA RAČUNU

Obrazložitev postavk na računu:
V primeru težav nam lahko pošljite sporočilo na e-mail podpora@kraski-vodovod.si.

ANKETA


Poletja se bliža koncu. Ali boste še varčevali z vodo?
Nima smisla, sedaj je vode dovolj
Da. Še bom varčeval
Če do zdaj nisem tudi sedaj ne bom

Poglej rezultate ankete

POGOSTA VPRAŠANJA

Zakaj so v pitni vodi usedline peska in vodnega kamna?

V večini vodovodnih sistemov se iz vode zaradi sprememb v tlaku in drugih vplivov izločajo v vodi raztopljene snovi in se vežejo na stene cevovodov (vodni kamen). Intenziteta izločanja raztopljenih snovi iz vode je odvisna tako od karakteristike vode, kot tudi od materiala iz katerega je vodovodna cev. Za odstranjevanje teh snovi iz vodovodnega omrežja so na najnižjih točkah vodovodnega omrežja izvedeni blatni izpusti. Izpiranje je mogoče tudi s pomočjo nadzemnih in podzemnih hidrantov Pri naglih nihanjih pritiska v ceveh se obloge vodnega kamna, ki so se skozi leta nabirale v notranjosti cevovodov, počasi luščijo ter nato delno odsedajo, delno pa transportirajo z vodo do uporabnikov. Prav tako nagle spremembe pritiska dvignejo obloge, ki se z leti odsedajo v cevovodu, rezultat le-tega pa je občasen pojav peska in kalne vode na vodovodnih pipah.

KAKO VARČEVATI Z VODO?

Če vam kocka ledu po nesreči pade na tla, je ne vrzite v korito, temveč jo položite k lončnici, ki bo vodo vpila.