nedelja | 26 maj |  2024

PRIJAVA NA SMS OBVESTILA

Prijava na KVS obvestila

OMREŽJE JAVNE INFRASTRUKTURE

Kataster omrežja javne infrastrukture

MERILNA MESTA IN ODČITKI

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Občina Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Divača
Občina Komen
Občina Miren - Kostanjevica
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 398 979

PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN

Spoštovani uporabniki,

greznična blata in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) vsebujejo velike količine organskih snovi, nitratov in okolju ter zdravju škodljivih snovi, zato se morajo čistiti na čistilnih napravah, kjer se razgradijo in posledično ne onesnažujejo našega okolja. Zaradi vpliva, ki ga imajo na okolje, državna zakonodaja predpisuje redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na tri leta.

Kraški vodovod Sežana d.o.o (KVS) je z letom 2016 uvedel nov način obračunavanja omenjenih storitev za območja brez javne kanalizacije in sicer v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št. 87/2012, 109/2012) in po predhodni potrditvi cen za »storitve v zvezi z greznicami« s strani vseh občinskih svetov v občinah, kjer opravljamo obvezno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Prav tako smo v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS, št. 98/15) spremenili sistem praznjenja grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), ki sedaj poteka v skladu z izdelanim planom po vaseh in občinah. Spremenjeni način dela omogoča sistematičen pristop k izvajanju storitev obvezne gospodarske javne službe.

Uporabniki ste dolžni poskrbeti za redno praznjenje blata, Kraški vodovod Sežana d.o.o. pa je kot izvajalec javne službe dolžan zagotoviti opravljanje storitve ter o tem voditi ustrezne evidence in izdelati poročila, ki jih narekuje Ministrstvo za okolje in prostor RS.

IZVAJANJE STORITEV IN POTEK PRAZNJENJA

Praznjenje greznic in blata iz MKČN Kraški vodovod Sežana izvaja po vnaprej določenem letnem programu po občinah in posameznih naseljih.

Obvestilo o praznjenju greznic ali MKČN uporabniki prejmejo po pošti na njihov naslov vsaj 15 dni pred pričetkom praznjenja skupaj s terminom praznjenja. V primeru, da podani termin ne bi ustrezal, so uporabniki to dolžni sporočiti čim prej, najkasneje pa 8 dni pred napovedanim praznjenjem in sicer na tel.št. 05/731 16 59 (Marjeta) od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00 uro. Termin praznjenja se lahko prestavi enkrat in za največ 30 dni.

Če se na določeni datum praznjenja lastniki na prejeto obvestilo ne bodo odzvali in/ali na lokaciji praznjenja ne bo nikogar, ki bi sprejel naše izvajalce storitve, se šteje, da je bila storitev opravljena. Naslednje plansko praznjenje bo Kraški vodovod Sežana opravil ponovno čez tri leta. Če bodo uporabniki želeli opraviti praznjenje greznice oziroma MKČN naknadno, bodo morali poravnati strošek prevoza (ne pa čiščenja) po uradnem ceniku podjetja.

V primeru da posamezno gospodinjstvo nima urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode, ker greznica sploh ni zgrajena ali pa je tako zelo poškodovana, da se storitve čiščenja ne bi dalo opraviti, nam morajo uporabniki to sporočiti po prejemu obvestila o praznjenju. Prav tako so uporabniki dolžni podjetje obvestiti, da je njihova greznica ali MKČN (lastniška čistilna naprava) za praznjenje z namenskim vozilom podjetja nedostopna.

V primeru, da se bi pojavila potreba po praznjenju greznice ali MKČN prej kot po treh letih, morajo uporabniki ponovno praznjenje svoje čistilne naprave naročiti. Storitev se v tem primeru zaračuna po uradnem ceniku podjetja.

Praznjenje greznic in MKČN se praviloma izvede ob prisotnosti uporabnikov (lastnikov, najemnikov), lahko pa tudi brez njihove prisotnosti, če se s podjetjem to predhodno dogovorijo. Uporabniki morajo omogočiti neoviran dostop do greznic in MKČN (lokacija greznice oziroma MKČN mora biti znana, na dostopnih poteh je potrebno odstraniti vse ovire, tudi veje, ki segajo na cestišče, pokrovi morajo biti vidni – odkopani, upravljavce specialnega vozila je potrebno opozoriti na nevarnosti poškodb na, oz. zaradi podzemnih objektov in inštalacij).

V primeru, da uporabniki izvajalcem izvedbo storitve ne dovolijo opraviti, se o tem napravi zabeležka in ugotovitev posreduje v obravnavo ustreznim inšpekcijskim službam.

Praznjenje blata se izvaja sistematično od ponedeljka do petka v delovnem času podjetja in skladno z operativnim programom. Vse prevzeto blato se obdela na čistilnih napravah v upravljanju Kraškega vodovoda Sežana, oziroma na drugih ustreznih čistilnih napravah.

V primeru višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere, začasna neprevoznost poti do greznic ali MKČN in nepričakovane okvare specialnih vozil za praznjenje, bo podjetje uporabnike pisno obvestilo, da izvedbo storitve prestavlja na nov termin.

Greznično goščo in blato iz MKČN je strogo prepovedano odvažati v naravo oziroma jo odvajati v površinske in podzemne vode. Prav tako je prepovedano opravljati praznjenje svojih ali drugih greznic ali MKČN s traktorskimi cisternami brez naše prisotnosti, oziroma brez našega soglasja. Ugotovljene kršitve bo podjetje sporočilo ustreznim inšpekcijskim službam.

Na novo se pretočnih ali nepretočnih greznic ne sme več graditi! Po predpisih je dovoljena le vgradnja MKČN ali priklop na komunalno omrežje za odvajanje odpadnih vod.

POMEMBNI PODATKI O STORITVI VEZANI NA GREZNICE IN MKČN

Male komunalne čistilne naprave do 50 PE (MKČN)

 • prazni se največ dvakrat v treh letih
 • plansko praznjenje enkrat na tri leta, drugo praznjenje naročite sami po potrebi.
 • Obstoječe pretočne greznice

 • prazni se enkrat na tri leta,
 • izprazni se od 2/3 do 3/4 prvega prekata greznice, oziroma največ od 5 do 6 m³ gošče,
 • pri večstanovanjskih stavbah se izprazni do 2 m³ na stalno prijavljeno osebo,
 • v primeru pogostejših praznjenj se praznjenje zaračuna po veljavnem ceniku Kraškega vodovoda Sežana.
 • Nepretočne greznice

 • nepretočne greznice niso dovoljene, oz. so dovoljene samo v primeru, če so uporabniki pridobili soglasje Kraškega vodovoda Sežana,
 • po predhodnem naročilu se vsebino greznice izprazni v celoti,
 • obračun storitve je enak kot pri pretočnih greznicah.
 • POSTOPANJE PODJETJA V PRIMERU, KO GREZNICA ALI MKČN NI DOSEGLJIVA ZA IZVEDBO STORITVE PO KRIVDI LASTNIKA (oz. UPORABNIKA STORITVE)

  V to kategorijo spadajo greznice ali MKČN uporabnikov, ki imajo svoje čistilne naprave locirane na takem mestu, da se jih z namenskim vozilom podjetja ne da izprazniti. Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode morajo taki uporabniki sami poskrbeti za predajo greznične gošče (blata iz MKČN) izvajalcu javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Kraški vodovod Sežana in uporabniki se dogovorita o načinu izvedbe storitve v režiji uporabnika in o terminu prevzema blata na čistilni napravi.
  V primeru, da ima uporabnik vodovodni priključek in plačuje storitve vezane na greznice in MKČN, čiščenje blata na ČN se ne zaračuna.
  Če uporabnik vodovodnega priključka nima, mora čiščenje blata na ČN plačati.

  OPROSTITEV PLAČEVANJA STORITEV ZA PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN ZA LASTNIKE KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

  Gospodinjstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo imajo možnost, da greznično goščo ali blato iz MKČN zmešajo z gnojevko v gnojni jami, ki mora biti zgrajena skladno s predpisi, in jo šele po šestih mesecih skladiščenja uporabijo kot gnojilo v kmetijstvu.

  V tem primeru se jih oprosti plačevanja obveznosti praznjenja greznic in MKČN.

  Uporabnik mora izpolniti obrazec »Vloga za oprostitev plačila storitev praznjenja grezničnih gošč oziroma blata iz MKČN« in ji priložiti vse obvezne priloge ter:

 • izjavo, da bo blato iz greznic ali MKČN, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu, skladno z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur.l.RS, št. 62/08), zmešal skupaj z gnojevko ter skladiščil najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu in
 • izjavo, da uporablja gnojevko, pomešano z goščo iz greznic ali MKČN za gnojenje, skladno z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.


 • Podrobnejša navodila dobite na sedežu podjetja in na tel.št. 05/731 16 60.

  OPROSTITEV PLAČEVANJA STORITEV PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN ZA LASTNIKE NAMAKALNIH PRIKLJUČKOV

  Lastniki namakalnih priključkov so oproščeni plačevanja storitev praznjenja greznic in MKČN. Za pridobitev namakalnega priključka na izbrani lokaciji morajo prej pridobiti vodno dovoljenje (vlogo oddajo na sektorju za vodooskrbo Kraškega vodovoda Sežana), ki je pogoj za oprostitev plačevanja storitve.

  STANJE SISTEMARSS Stanje sistema

  Nujno obvestilo
  OKVARA KRVAVI POTOK, MIHELE, NASIREC, VRHPOLJE
  26.5.2024 8:37:05
  Kraški vodovod Sežana obvešča uporabnike javnega vodovoda v naseljih Krvavi potok, Vrhpolje, Nasirec in Mihele, da bo zaradi okvare na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo DANES 26.5.2024 predvidoma do 14 ure. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato se porabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave.
  Legenda:
  Nujno obvestilo
  Nujno obvestilo
  Obvestilo
  Obvestilo
  Novica
  Novica
  Razno
  Razno
  Arhiv obvestil stanja

  POSTAVKE NA RAČUNU

  Obrazložitev postavk na računu:
  V primeru težav nam lahko pošljite sporočilo na e-mail podpora@kraski-vodovod.si.

  ANKETA


  Poletja se bliža koncu. Ali boste še varčevali z vodo?
  Nima smisla, sedaj je vode dovolj
  Da. Še bom varčeval
  Če do zdaj nisem tudi sedaj ne bom

  Poglej rezultate ankete

  POGOSTA VPRAŠANJA

  Od kje priteče voda, ki jo pijemo?

  Odvisno na kater del omrežja ste priključeni. Sistem KVS je napajan iz več vodnih sistemov. Največji so Brestoviški, Nanoški in Bistriški ppravljamo pa še z lokalnimi vodovod Štjak, Branica, Barka in Mahniči.

  KAKO VARČEVATI Z VODO?

  Izberite en kozarec, iz katerega boste vsak dan pili vodo. Tako boste zmanjšali število umazanih kozarcev in število pranj v pomivalnem stroju.