sobota | 28 januar |  2023

PRIJAVA NA SMS OBVESTILA

Prijava na KVS obvestila

OMREŽJE JAVNE INFRASTRUKTURE

Kataster omrežja javne infrastrukture

MERILNA MESTA IN ODČITKI

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Občina Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Divača
Občina Komen
Občina Miren - Kostanjevica
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 398 979
Metodologija obračunavanja porabljene vode
  Kratek opis metodologije obračunavanja porabljene vode po večstanovanjskih stavbah ter metodologija izračuna akontacij in drugih oblik obračuna vodarine.  
Stanovalci večstanovanjskih stavb imajo možnost plačevanja vode glede na vrsto odjema:

DIREKTEN OBRAČUN
Vsakdo plačuje vodo po svojem vodomeru katerega upravlja in vzdržuje KVS. V primerih več stanovanjskih stavb z direktnim obračunom in skupnim požarnim razvodom plačuje stanovalec še sorazmerni strošek vode in prispevkov za »požarni« vodomer.

SEKUNDARNI VODOMERI
Stanovalci plačujejo vodo po sekundarnih vodomerih katere vzdržujejo in upravlja upravnik ali stanovalci sami. Rok zamenjave vodomerov je 5 let. Razliko med glavnim vodomerom in sekundarnimi vodomeri izravnavamo z korekcijskim faktorjem. Ta se spreminja in je odvisen predvsem od točnosti vodomerov, zamikov odčitkov vodomerov, netesnosti – puščanj instalacij in točnosti samih odčitkov. Sekundarne vodomere se kontrolira vsakih pet let, neustrezni nežigosani vodomeri ne morejo biti podlaga za obračun. Odjemalci, ki nimajo ustreznih vodomerov ali jih nočejo sploh vgraditi nosijo razliko, ki nastaja med glavnim in sekundarnimi vodomeri.

DRUŽINSKI ČLANI
Odjemalci plačujejo vodo po sorazmerno po številu stanovalcev katerih število javlja upravljavec HS ali stanovalci sami.

PAVŠALNI OBRAČUN
V primerih okvare glavnega vodomera se obračun izvrši po internih vodomerih. V objektih obračuna brez sekundarnih vodomerov se uporabi povprečno porabo razdeljeno na družinske člane.

DOSTAVA PODATKOV
Upravljavci oziroma porabniki imajo naslednje obveznosti:

• Redna zakonska kontrola in zamenjava internih vodomerov (5let).
• Dostava podatkov o lastniku stanovanja, najemno pogodbo v primeru podnajemnikov,
   ažurni spremembi podatkov podatki vodomera: dimenzija, tip, proizvajalec, datum
   žigosanja.
• Mesečni podatek stanja vodomera.

Kontrola vodomerov: Vedno se lahko zahteva kontrola glavnega ali pomožnega vodomera. Glavni vodomer se na zahtevo uporabnikov demontira in preizkusi v akreditiranem laboratoriju katerega lahko izbere naročnik. (stroške kontrole nosi KVS v primeru netočnosti sicer pa naročnik kontrole).

Puščanja vode: puščanja na interni instalaciji stanovanja bremenijo lastnika stanovanja po internem vodomeru.

Puščanja vode na skupnem razvodu med glavnim in sekundarnimi vodomeri se razdelijo po stanovanjih z uporabo korekcijskega faktorja.

Primeri:
Obračun po vgrajenih vodomerih
Obračun po stanovalcih


DOLOČITEV MESEČNE AKONTACIJE

S prehodom na mesečni obračun vodarine smo uvedli nov sistem izračunavanja ocenjenjenih povprečnih vrednosti mesečne porabe vode.

Še vedno se izvajajo redna odčitavanja vodomerov vsake tri mesece za stanovanjske hiše s to razliko, da se za manjkajoča dva meseca izračuna pričakovano povprečno porabo glede na pretekla obdobja za dobo 12 mesecev.

Akontacija oz. dejanski odčitek, ki se obračuna mesečno se po teži (pomembnosti) upošteva v tem zaporedju:

1. DEJANSKI ODČITEK - Odčitek naših rajonskih delavcev - dejanski odčitek s terena. Ta podatek se v vsakem primeru upošteva pri določitvi porabe za mesece, ko se izvaja odčitke ter za odjemna mesta, kjer se odčitki izvajajo mesečno skladno s planom odčitavanja.

2. JAVLJENO STANJE - Podatek, ki ga odjemalec sporoči preko spletne aplikacije - to so odčitki, ki jih lahko odjemalci stanovanjskih hiš oddajo preko naše spletne aplikacije. Podatke za dostop do aplikacije prejmete po položnici.

3. OCENJENA POVPREČNA PODRABA - Izračunano povprečje - se izračuna, če nismo prejeli vašega odčitka oz. se ni izvajalo odčitavanje na terenu. V tem primeru aplikacija sama oceni predvideno porabo.

V vsakem primeru pa se odčitki izvedejo na 3 mesece in takrat se izvajajo tudi poračuni eventuelno preveč ali premalo plačanih predhodnih akontacij.

Če ste v primeru izračunane porabe dva meseca preplačali oz. preveč plačali glede na dejansko porabo, se vam bo v naslednjih položnicah ta presežek izpisal kot "dobropis" v obliki (-) vrednosti.

STANJE SISTEMARSS Stanje sistema

Brez posebnosti
BREZ POSEBNOSTI
28.1.2023
Trenutno stanje na vodovodnem omrežju je brez posebnosti.
Legenda:
Nujno obvestilo
Nujno obvestilo
Obvestilo
Obvestilo
Novica
Novica
Razno
Razno
Arhiv obvestil stanja

POSTAVKE NA RAČUNU

Obrazložitev postavk na računu:
V primeru težav nam lahko pošljite sporočilo na e-mail podpora@kraski-vodovod.si.

ANKETA


Poletja se bliža koncu. Ali boste še varčevali z vodo?
Nima smisla, sedaj je vode dovolj
Da. Še bom varčeval
Če do zdaj nisem tudi sedaj ne bom

Poglej rezultate ankete

POGOSTA VPRAŠANJA

Vgradil sem malo čistilno napravo. Kaj sedaj? Kaj naj storim, da se mi zniža plačevanje okoljske dajatve, ki se nahaja na obračunu vodarine?

Lastniki ste malo komunalno čistilno napravo po vgradnji dolžni prijaviti izvajalcu javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, Kraškemu vodovodu Sežana d.o.o., najkasneje 15 dni po pričetku uporabe MKČN. To storite s podajo izpolnjenega obrazca Evidenčni list MKČN, ki ga najdete na naši spletni strani pod rubriko Obrazci. Nadalje morate pri pooblaščenem izvajalcu obratovalnega monitoringa in prvih meritvah naročiti izvedbo prvih meritev, ki se izvedejo ne prej kakor v 3. mesecih in ne kasneje kot v 9. mesecih po prvem zagonu. Pridobljeni izvid nam nato skupaj z izpolnjenim obrazcem "Poročilo o prvih meritvah za MKČN", ki je dostopen na naši spletni strani, pošljete na naš naslov. Po prejemu ustreznih izvidov vam naslednji mesec pri obračunu vodarinne znižamo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 90%.

KAKO VARČEVATI Z VODO?

Hrano kuhajte v čim manjši količini vode. S tem ne boste samo prihranili vode, temveč tudi zadržali hranilne snovi.