OBRAZLOŽITVE POSTAVK NA RAČUNU

Uporabnik priklopljen na javno kanalizacijo

1. Odjemno mesto
a) Šifra odjemnega mesta
Je šifra odjemnega mesta oz. šifra mesta priključitve na javno vodovodno omrežje. Vsako odjemno mesto ima svojo številko.
b) Naziv odjemnega mesta
Naziv odjemnega mesta na katerega se nanaša obračun.
2. Plačnik
Naziv in naslov plačnika za izdan obračun.
3. Šifra uporabnika
Je šifra, s katero se identificira uporabnik. Uporabi se jo tudi za prijavo v spletno aplikacijo. Vsak uporabnik ima svojo številko.
4. Številka števca
Je številka, ki je enaka številki na vodomeru in pove na kateri vodomer se odčitek nanaša. Številka števca in nominalna dimenzija vodomera v milimetrih, ki je vgrajen.
5. Dimenzija
Nominalna dimenzija vodomera v milimetrih, ki je vgrajen.
6. Staro stanje pri popisu
Staro stanje vodomera pri odčitku.
7. Novo stanje pri popisu
Novo stanje vodomera dobljeno z oddajo preko spleta ali rednega odčitka vodomera s strani KVS.
8. Dejanska poraba
Izračunana količina, kot razlika med novim in starim stanjem, ki se jo uporabi za obračun.
9. Že obračunane akontacije do
Količina, ki je izračunana kot akontacija v mesecih, kjer ni bilo odčitka s strani KVS-ja oz. javljene porabe preko spleta.
10. Za poračun
Izračunana količina, kot razlika med novim in starim stanjem pri popisu, zmanjšana za obračunane akontacije, v primeru da so bile le te obračunane.
11. Številka računa
Številka pod katero je bil izdan račun. V primeru reklamacij računa se sklicujte na to številko.
12. Obračun storitev za obdobje
Obračunsko obdobje za katero veljajo navedeni podatki na računu.
13. Datum računa
Datum izdaje računa.
14. Sklicna številka
Sklicna številka pri plačilu računa. Pomembna številka na podlagi katere lahko nedvoumno ugotovimo, kateri računi so pravilno poravnani.
15. Zapadlost računa
Datum, do katerega je potrebno poravnati obveznosti navedene v računu.
16. Za plačilo (EUR)
Znesek za plačilo z obračunanimi davki, pribitki, odbitki, ipd..., v EUR.
17. Omrežnina za vodo
Je del cene, ki pokriva stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo ter se uporabnikom obračunava mesečno glede na zmogljivost priključkov, določenih z velikostjo obračunskega vodomera. Vključuje tudi števčnino, ki je namenjena stroškom zamenjave vodomerov v skladu s predpisi o meroslovju.
18. Vodarina
Je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in se uporabnikom obračunava mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode izražene v EUR/m3. Vključuje tudi strošek vodnega povračila, ki se zaračunava na podlagi Uredbe o vodnih povračilih-sredstva se nakazujejo ministrstvu za okolje in prostor RS.
19. Omrežnina za odvajanje
Je del cene, ki pokriva stroške javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju odvajanja odpadnih voda ter se uporabnikom obračunava mesečno glede na velikost obračunskega vodomera.
20. Odvajanje odpadne vode
Je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe odvajanja odpadnih voda in se uporabnikom obračunava mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode izražene v EUR/m3.
21. Okoljska dajatev
Se zaračunava na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda-sredstva se nakazuje namensko v proračune občin.
22. Omrežnina za čiščenje
Je del cene, ki pokriva stroške javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju čiščenja odpadnih voda ter se uporabnikom obračunava mesečno glede na velikost obračunskega vodomera.
23. Čiščenje odpadne vode
Je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe čiščenja odpadnih voda in se uporabnikom obračunava mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode izražene v EUR/m3.
24. Subvencija občine
Skupni znesek, ki ga subvencionira občina (velja samo za gospodinjstva in nepridobitne uporabnike).
25. Pomembna obvestila
Prostor za različna obvestila Kraškega vodovoda Sežana.