ponedeljek | 15 julij |  2024

PRIJAVA NA SMS OBVESTILA

Prijava na KVS obvestila

OMREŽJE JAVNE INFRASTRUKTURE

Kataster omrežja javne infrastrukture

MERILNA MESTA IN ODČITKI

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Občina Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Divača
Občina Komen
Občina Miren - Kostanjevica
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 398 979


Obvestilo o načinu obračuna storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami ter izvedbi storitve praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav po 01. 07. 2016 v občini Sežana.

Na voljo so tudi stari ceniki za komunalne storitve, ki so bili v veljavi do dne 31. 05. 2019.

1.0 OSKRBA S PITNO VODO

1.1 Vodarina

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Vodarina 1,1900 0,1131 1,3031

1.2 Vodarina - posebna storitev*

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Vodarina 1,1011 0,1046 1,2057

* Velja za zavezance, ki vodno povračilo plačujejo neposredno Direkciji RS za vode.

1.3 Omrežnina - pridobitni uporabniki (gospodarstvo)

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 1316,1194 0,58136,7007
DN 2016,1194 0,58136,7007
DN 253 18,3582 1,7440 20,1022
DN 32318,3582 1,744020,1022
DN 401061,1940 5,813467,0074
DN 501591,7910 8,7201100,5111
DN 8050305,9700 29,0672335,0372
DN 100100611,9400 58,1343670,0743
DN 1502001.223,8800 116,26861.340,1486

1.4 Omrežnina - nepridobitni uporabniki (gospodinjstva, drugi nepridobitni)*

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 1314,0136 0,38134,3949
DN 2014,0136 0,38134,3950
DN 25312,0408 1,143913,1847
DN 32312,0408 1,143913,1847
DN 401040,1360 3,812943,9489
DN 501560,2040 5,719465,9234
DN 8050200,6800 19,0646219,7446
DN 100100401,3600 38,1292439,4892
DN 150200802,7200 76,2584878,9784

* Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Sežana z dne 17.4.2019, občina Sežana subvencionira 50% cene omrežnine javne službe oskrba s pitno vodo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, (samo v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture). Subvencija je že upoštevana v zgoraj prikazanih cenah.

2.0 ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

2.1 Odvajanje komunalne odpadne vode - MESTO SEŽANA

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Odvajanje komunalne odpadne vode 0,3000 0,0285 0,3285

2.2 Omrežnina - odvajanje - MESTO SEŽANA
pridobitni uporabniki (gospodarstvo)

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 - 1512,3407 0,22242,5631
DN 2012,3407 0,22242,5631
DN 2537,0221 0,66717,6892
DN 3237,0221 0,66717,6892
DN 401023,4070 2,223725,6307
DN 501535,1105 3,335538,4460
DN 8050117,0350 11,1183128,1533
DN 100100234,0700 22,2367256,3067
DN 150200468,1400 44,4733512,6133

2.3 Omrežnina - odvajanje - MESTO SEŽANA
nepridobitni uporabniki (gospodinsjtva, drugi nepridobitni)*

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 - 1511,4044 0,13341,5378
DN 2011,4044 0,13341,5378
DN 2534,2132 0,40034,6135
DN 3234,1232 0,40034,6135
DN 401014,0440 1,334215,3782
DN 501521,0660 2,001323,0673
DN 805070,2200 6,670976,8909
DN 100100140,4400 13,3418153,7818
DN 150200280,8800 26,6836307,5636

* Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Sežana z dne 17.4.2019, občina Sežana subvencionira 40% cene omrežnine javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti. Subvencija je že upoštevana v zgoraj prikazanih cenah.

2.4 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda *

Storitev Cena
v EUR/m3
Objekti brez priklopa na javno kanalizacijo ali
kjer se odpadna voda ne čisti v MKČN
0,5283
Objekti priključeni na javno kanalizacijo ali MKČN 0,0528

* DDV za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, se v skladu s točko c. 36. člena ZDDV-1, ne obračunava.

2.5 Storitve vezane na nepretočne greznice, obstoječe greznice in MKČN

Pridobitni uporabniki (imetniki greznic in MKČN)

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Storitve povezane z greznicami in MKČN0,4358 0,04140,4772

Nepridobitni uporabniki (imetniki greznic)


Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Storitve povezane z greznicami in MKČN0,4358 0,04140,4772

Nepridobitni uporabniki (imetniki MKČN)*


Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Storitve povezane z greznicami in MKČN0,1307 0,01240,1431

* Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Sežana, z dne 17.4.2019, občina Sežana subvencionira 70 % cene storitve, vezane na greznice in MKČN, samo za imetnike MKČN za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih

Cenika pod točko 1. in 2. veljata od 1. 6. 2019 dalje.
Primož Turšič, univ. dipl. inž. grad.
Direktor

3.0 PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN

Ta cenik velja za storitve praznjenja in čiščenja grezničnih gošč, ki jih stranke naročajo in niso del plana praznjenja, kar je obračunano po količini porabljene vode.

OBČINA SEŽANA v EUR DDV
9,5%
v EUR
v EUR
Eno praznjenje in odvoz v oddaljenosti do 5 km 76,00 7,22 83,22
Eno praznjenje in odvoz v oddaljenosti od 5 do 10 km 104,00 9,88 113,88
Eno praznjenje in odvoz v oddaljenosti nad 10 km 132,00 12,54 144,54
Čiščenje odpadnih vod merjeno na m³ pripeljane gošče 9,2400 0,8778 10,1178

V ceni je zajeto enkratno praznjenje greznic oziroma male komunalne čistilne naprave do količine 6 m³ gošče in odvoz le-te na čistilno napravo v dokončno obdelavo.

Oddaljenost v kilometrih je razdalja od greznice do čistilne naprave, v kateri bo pripeljana gošča dokončno obdelana in očiščena.

Strošek čiščenja in nadaljnja obdelava na čistilni napravi se zaračunava po ceniku čiščenja grezničnih odpadnih vod na posamezni čistilni napravi.
Cenik pod točko 3. velja od 1. 3. 2023 dalje.
Primož Turšič, univ. dipl. inž. grad.
Direktor

4.0 CENIK DRUGIH KOMUNALNIH STORITEV, KI NISO ZAJETE V CENIKIH 1., 2. IN 3.

Končni obračun delovnih ur strojev, opreme in vozil vsebuje pripravo na delo, čas odhoda iz KVS Sežana do prihoda na lokacijo izvršene storitve, čas izvrševanja storitev in vrnitev na KVS Sežana.
Najmanjša merska enota stroja, opreme in vozil je delovna ura. Najmanjša merska enota za fizično delo je pol ure.
Za dela, katera vključujejo več storitev po tem Sklepu, se izdela sestavljena ponudba oz. izda sestavljen račun.
Delovni urnik je od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 h. Za dela izven delovnega časa in v nočnih urah med 22.00 in 6.00 h ter dela prostih dni, se vrednosti storitev poveča za 50%.
Kjer je zaradi specifičnosti oteženo izvajanje del (delo med obratovanje, delo v neposredno bližini drugih komunalnih naprav) se cene povečajo za 30%.
Intervencija med delovnim časom v roku 1 ure, se vrednost storitve poveča za 25%.

4.1. Storitve čiščenja kanalizacijskih vodov, greznic in mkčn ter prevoz odplak in čiščenje na čistilni napravi v režiji

Cenik se uporabi za storitve, ki jih naročajo uporabniki in ne spadajo pod storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Režijski obračun enota mere Cena brez DDV v EUR DDV 22% v EUR Cena z 22% DDV v EUR DDV 9,5% v EUR Cena z 9,5% DDV v EUR
Ročno čiščenje kanalizacije, ureditev dostopov do greznice in ostala potrebna ročna dela ura 22,40     2,13 24,53
Komunalno vozilo s posadko ura 84,00     7,98 91,98
* premik ura 84,00     7,98 91,98
* prevoz na druge ČN (oddaljenost več kot 20 km) km 2,80     0,27 3,07
* strojno čiščenje kanalov, greznic in objektov kanalizacije, prečrpavanje ura 84,00     7,98 91,98
* črpanje maščobolovilca ura po ceniku pogodbenega izvajalca + 5%
* praznjenje maščobolovilca na ČN kos po ceniku pogodbenega izvajalca + 5%
* dovoz in montaža čepov za zaporo kanalizacije s čiščenjem ura 84,00     7,98 91,98
* izposoja čepa za zaporo kanalizacije do fi 200 dan 18,00 3,96 21,96 1,71 19,71
* izposoja čepa za zaporo kanalizacije fi 250 do fi 500 dan 42,00 9,24 51,24 3,99 45,99
* pregled kanala s kamero ura 86,00 18,92 104,92    
* čiščenje peskolovov, revizijskih jaškov ura po ceniku pogodbenega izvajalca + 5%
*zunanji izvajalec kos po ceniku pogodbenega izvajalca + 5%
*deponiranje odpadka kos po ceniku pogodbenega izvajalca + 5%

4.2. Cenik dela, prevozov in strojnih del, ki se jih uporabi za obračun storitev

REŽIJSKA URA DELAVCEV RAZNIH POKLICEV (napeljava, popravilo in vzdrževanje vodovodnih, toplovodnih in kanalizacijskih napeljav ter druga dela) enota mere cena brez DDV v EUR DDV 22% v EUR Cena z 22% DDV v EUR DDV 9,5% v EUR Cena z 9,5% DDV v EUR
Inženir, projektant ura 53,50 11,77 65,27 5,08 58,58
Tehnik ura 28,20 6,20 34,40 2,68 30,88
VK delavec ura 25,50 5,61 31,11 2,42 27,92
KV delavec ura 22,40 4,93 27,33 2,13 24,53
Dela, kjer se uporabljajo varilne naprave ura 36,20 7,96 44,16 3,44 39,64
Dela, z dolgo cevjo do 65m dolžine. Višinska razlika do 9m pri dolžini do 23m ura 45,00 9,90 54,90 5,22 50,22
Strojno čiščenje s povratno vodo. Čiščenje greznic in objektov kanalizacije ura 90,00 19,80 109,80 8,55 98,55

GRADBENA MEHANIZACIJA IN VOZILA enota mere Cena brez DDV v EUR DDV 22% v EUR Cena z 22% DDV v EUR DDV 9,5% v EUR Cena z 9,5% DDV v EUR
Agregat ura 6,85 1,51 8,36 0,65 7,50
Motorna žaga, rezalka ura 5,90 1,30 7,20 0,56 6,46
Črpalka ura 14,10 3,10 17,20 1,34 15,44
Osebna vozila, kombi km 1,20 0,26 1,46 0,11 1,31
Tovorno vozilo IVECO z avtodvigalom do 500 kg
* obratovalna ura ura 30,00 6,60 36,60 2,85 32,85
* obratovalna ura z avtodvigalom ura 46,20 10,16 56,36 4,39 50,59
* tekoči km (nad 20 km) km 2,30 0,51 2,81 0,22 2,52
Tovorno vozilo MAN z avtodvigalom do 3t
* obratovalna ura ura 42,00 9,24 51,24 3,99 45,99
* obratovalna ura z avtodvigalom ura 61,60 13,55 75,15 5,85 67,45
* tekoči km (nad 20 km) km 2,50 0,55 3,05 0,24 2,74
Tovornjak IVECO nosilnosti do 6t
* obratovalna ura ura 48,00 10,56 58,56 4,56 52,56
* tekoči km (nad 20 km) km 2,50 0,55 3,05 0,24 2,74
Rovokopač
* obratovalna ura ura 43,00 9,46 52,46 4,09 47,09

Pri delih, ki se na zahtevo naročnika opravijo v podaljšanem delovnem času in nočnih urah med 22. in 6. uro ter dela v prostih dneh, se vrednosti iz cenikov 4.1 in 4.2 povečajo za 50%. Kjer je zaradi specifičnosti oteženo izvajanje del (delo med obratovanjem, delo v neposredni bližini drugih komunalnih naprav ipd.), se cene povečajo za 30%.

4.3. cenik drugih storitev in cenik za obračun poškodb

DRUGE STORITVE enota mere Cena brez DDV v EUR DDV 22% v EUR Cena z 22% DDV v EUR
Iskanje okvar z aparaturo na vodoinstalacijskih vodih ura 78,00 17,16 95,16
Zakoličbe vodovodov in kanalizacije ura 53,00 11,66 64,66
Meritev tlačnih razmer in izdaja potrdila o tlačni preizkušnji in tlaku v omrežju in druge meritve ura 58,00 12,76 70,76
Odklop in pečatenje vodomera
a.) za vodomere od DN 15 do DN 40 kos 57,00 12,54 69,54
b.) za vodomere DN 50 kos 225,00 49,50 274,50
c.) za vodomere DN 80 kos 290,00 63,80 353,80
d.) za vodomere DN 100 kos 325,00 71,50 396,50
e.) za vodomere DN 150 kos 390,00 85,80 475,80
Ponovni priklop
a.) za vodomere od DN 15 do DN 40 kos 57,00 12,54 69,54
b.) za vodomere DN 50 kos 225,00 49,50 274,50
c.) za vodomere DN 80 kos 290,00 63,80 353,80
d.) za vodomere DN 100 kos 325,00 71,50 396,50
e.) za vodomere DN 150 kos 390,00 85,80 475,80
V primeru ponovnega priklopa vodomera v roku enega leta, se stranki zaračuna samo ponovni priklop, sicer se zaračuna tudi nabavo novega vodomera.
Izvedba pregleda delovanja MKČN do 50 PE (kmetijska gospodarstva, nedostopne MKČN,...) kos 85,00 18,70 103,70

OBRAČUN POŠKODB NA VODOVODNEM IN KANALIZACIJSKEM OMREŽJU enota mere Cena brez DDV v EUR DDV 22% v EUR Cena z 22% DDV v EUR
Obračun povprečnine za nastanek poškodbe zaradi nedovoljenega poseganja v območje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ali neupoštevanja izdanih soglasij (obračun za vsak dogodek posebej)
Poškodovanje cevovodov
* vodovod do DN 80 kos 590,00 129,80 719,80
* vodovod do DN 150 kos 910,00 200,20 1.110,20
* vodovod do DN 250 kos 1.250,00 275,00 1.525,00
* vodovod nad DN 251 do DN 400 kos 1.500,00 330,00 1.830,00
* magistralni vodovod DB 500 in več kos 2.200,00 484,00 2.684,00
* fekalna in/ali meteorna kanalizacija kos 650,00 143,00 793,00
* nepooblaščeno popravilo brez soglasja upravljavca kos pripadajoča postavka se poveča za 50%
* neprijava poškodbe (dodatno plačilo) kos 650,00 143,00 793,00
Obračun storitev popravil poškodovanega omrežja (IZRAČUN PO DEJANSKIH STROŠKIH)
Popravilo okvare (morebitni izklop, nabava in montaža potrebnega materiala), izpiranja vodovoda, tlačni preizkus vodovoda, dezinfekcija vodovoda, ocenjena iztečena količina vode, obvestilo potrošnikom po medijih, pregled kanalizacije s kamero, vodotesnost kanalizacij, storitve zunanjih izvajalcev, plačilo poškodb na privatni lastnini in ostali stroški, ki so vezani za odpravo napake.

Cenik pod točko 4. velja od 1. 3. 2023 dalje
Primož Turšič, univ. dipl. inž. grad.
Direktor

STANJE SISTEMARSS Stanje sistema

Obvestilo
OKVARA REDUCIRNE POSTAJE - SVETO, IVANJI GRAD, PRESERJE
18.6.2024 10:38:12
V ponedeljek, 17.6.2024 je zaradi okvare na reducirni postaji prišlo do povišanja tlaka v vodovodnem omrežju v naseljih Sveto, Ivanji grad in Preserje. Vse uporabnike, ki so zaradi povišanega tlaka zaznali škodo pozivamo, da pokličejo na sedež podjetja, da se dogovorimo za ogled in prijavo škode zavarovalnici.
Legenda:
Nujno obvestilo
Nujno obvestilo
Obvestilo
Obvestilo
Novica
Novica
Razno
Razno
Arhiv obvestil stanja

POSTAVKE NA RAČUNU

Obrazložitev postavk na računu:
V primeru težav nam lahko pošljite sporočilo na e-mail podpora@kraski-vodovod.si.

ANKETA


Poletja se bliža koncu. Ali boste še varčevali z vodo?
Nima smisla, sedaj je vode dovolj
Da. Še bom varčeval
Če do zdaj nisem tudi sedaj ne bom

Poglej rezultate ankete

POGOSTA VPRAŠANJA

Ugotovil sem, da imam polno greznico oziroma MKČN. Ali je praznjenje greznic in MKČN plačljivo?

V letu 2016 ste uporabniki v občinah Sežana, Komen, Divača in Hrpelje - Kozina pri obračunu vodarine v skladu z zakonodajo pričeli plačevati storitve, povezane z greznicami in MKČN, ki so obračunane na kubik porabljene pitne vode. V praksi to pomeni, da zaradi plačila omenjene storitve, uporabnikom pripada enkratno praznjenje greznic in MKČN na tri leta. Ob sami izvedbi storitve pa uporabnik ne dobi računa. Praznjenje greznic se izvaja v skladu s Planom praznjenja, ki ga izdela Kraški vodovod Sežana d.o.o.

KAKO VARČEVATI Z VODO?

Če vam kocka ledu po nesreči pade na tla, je ne vrzite v korito, temveč jo položite k lončnici, ki bo vodo vpila.