ponedeljek | 21 oktober |  2019

OMREŽJE KVS

REGISTRIRANI UPORABNIKI

Registrirani uporabniki

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Občina Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Divača
Občina Komen
Občina Miren - Kostanjevica
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 398 979

1.0 OSKRBA S PITNO VODO

1.1 Vodarina - pridobitni uporabniki (gospodarstvo)

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Vodarina 1,3968 0,1327 1,5295
Vodna povračila 0,0885 0,0084 0,0969

1.2 Vodarina - nepridobitni uporabniki (gospodinjstva, drugi nepridobitni)

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Vodarina 0,9100 0,0865 0,9965
Vodna povračila 0,0885 0,0084 0,0969

1.3 Omrežnina - pridobitni in nepridobitni uporabniki

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 1 2,0000 0,1900 2,1900
DN 20 1,67 3,3400 0,3173 3,6573
DN 25 2,50 5,0000 0,4750 5,4750
DN 32 4 8,0000 0,7600 8,7600
DN 40 6,66 13,3200 1,2654 14,5854
DN 50 10 20,0000 1,9000 21,9000
DN 80 33,33 66,6600 6,3327 72,9927
DN 100 50 100,0000 9,5000 109,5000
DN 150 100 200,0000 19,000 219,0000

2.0 ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

2.1 Vodarina - pridobitni uporabniki (gospodarstvo)

Storitev Cena
v EUR/m3
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/m3
Odvajanje komunalne odpadne vode 0,1256 0,0119 0,1375

2.2 Omrežnina - odvajanje - MESTO SEŽANA

Dimenzija
vodomera
Faktor
omrežnine
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 - 15 1 1,0000 0,0950 1,0950
DN 20 1,67 1,6700 0,1587 1,8287
DN 25 2,50 2,5000 0,2375 2,7375
DN 32 4 4,0000 0,3800 4,3800
DN 40 6,66 6,6000 0,6327 7,2927
DN 50 10 10,000 0,9500 10,9500
DN 80 33,33 33,3300 3,1664 36,4964
DN 100 50 50,0000 4,7500 54,7500
DN 150 100 100,0000 9,5000 109,5000

2.3 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda *

Storitev Cena
v EUR/m3
Objekti brez priklopa na javno kanalizacijo ali
kjer se odpadna voda ne čisti v MKČN
0,5283
Objekti priključeni na javno kanalizacijo ali MKČN 0,0528

* DDV za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, se v skladu s točko c. 36. člena ZDDV-1, ne obračunava.

2.4 Števčnina

Dimenzija
vodomera
Naziv. Pretok Qn
m3/h
Cena
v EUR/mesec
DDV 9,5% Skupaj z DDV
v EUR/mesec
DN 13 - 15 2 1,9077 0,1812 2,0889
DN 20 2,50 2,8616 0,2719 3,1335
DN 25 3,50 3,8154 0,3625 4,1779
DN 32 6 4,2393 0,4027 4,6420
DN 40 10,00 6,677 0,6343 7,3113
DN 50 15 11,4462 1,0874 12,5336
DN 80 40 19,077 1,8123 20,8893
DN 100 60 28,6155 2,7185 31,3340
DN 150 150 47,6925 4,5308 52,2233
DN 200 200 76,3081 7,2493 83,5574

Cenika pod točkama 1. in 2. veljata od 01.01.2016 dalje.

Peter Fabiani, univ.dipl.inž.grad.
direktor

3.0 PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN

3.1 Praznjenje in odvoz grezničnih odplak s specialnim vozilom za praznjenje greznic

OBČINA SEŽANA v EUR DDV
9,5%
v EUR
v EUR
Eno praznjenje in odvoz v oddaljenosti do 5 km 25,4548 2,4182 27,8730
Eno praznjenje in odvoz v oddaljenosti od 5 do 10 km 32,7991 3,1159 35,9150
Eno praznjenje in odvoz v oddaljenosti od 10 do 15 km 40,1435 3,8136 43,9571
Čiščenje odpadnih vod merjeno na m³ 9,2400 0,8778 10,1178

Za odvoz na relaciji nad 15 km v eno smer se zaračunava prevoz tekočih kilometrov po ceni 0,7344 €/km ter 18,1105 € za enkratno črpanje in praznjenje - povečano za 9,5% DDV.
V primeru uporabe specialnega vozila tujega izvajalca se uporablja cena tujega izvajalca.
V primeru intervencije na zahtevo stranke, inšpekcije ali tretje upravičene stranke, se cena praznjenja poveča za 30 %.V primeru dela na nedelavni dan (sobota, nedelja, prazniki), se cena poveča za 50%. Odstotki se ne seštevajo.

4.0 CENIK DRUGIH KOMUNALNIH STORITEV, KI NISO ZAJETE V CENIKIH 1., 2. IN 3.

4.1. Storitve čiščenja kanalizacijskih vodov, greznic in mkčn ter prevoz odplak in čiščenje na čistilni napravi v režiji

Cenik se uporabi za storitve, ki jih naročajo uporabniki in ne spadajo pod storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Režijski obračun enota mere Cena brez DDV v EUR DDV 22% v EUR Cena z 22% DDV v EUR DDV 9,5% v EUR Cena z 9,5% DDV v EUR
Ročno čiščenje kanalizacije, ureditev dostopov do greznice in ostala potrebna ročna dela ura 9,5977     0,9118 10,5095
Uporaba specialnega vozila za praznjenje greznic ura 25,8721     2,4578 28,3299
Čiščenje odpeljanih odpadnih vod po ceniku čistilne naprave (glej točko 3) 9,2400   0,8778 10,1178
Komunalno vozilo
* premikura66,3200 14,590480,9104 6,300472,6204
* črpanje greznice in MKČN ura 63,150013,8930 77,04305,9993 69,1493
* črpanje maščobolovilcaura po ceniku pogodbenega izvajalca + 5%
* praznjenje maščobolovilca na ČN kos po ceniku pogodbenega izvajalca + 5%
* strojno čiščenje kanalov s povratno vodoura po ceniku pogodbenega izvajalca + 5%
Čiščenje peskolovov, revizijskih jaškov kos po ceniku pogodbenega izvajalca + 5%

4.2. Cenik dela, prevozov in strojnih del, ki se jih uporabi za obračun storitev

REŽIJSKA URA DELAVCEV RAZNIH POKLICEV (napeljava, popravilo in vzdrževanje vodovodnih, toplovodnih in kanalizacijskih napeljav ter druga dela) enota mere cena brez DDV v EUR DDV 22% v EUR Cena z 22% DDV v EUR DDV 9,5% v EUR Cena z 9,5% DDV v EUR
Inženir, projektantura 44,609,81 54,414,24 48,84
Tehnikura23,45 5,1628,61 2,2325,68
VK delavecura21,21 4,6725,88 2,0123,22
KV delavecura18,65 4,1022,75 1,7720,42
Dela, kjer se uporabljajo varilne napraveura 30,126,63 36,752,86 32,98

GRADBENA MEHANIZACIJA IN VOZILA enota mere Cena brez DDV v EUR DDV 22% v EUR Cena z 22% DDV v EUR DDV 9,5% v EUR Cena z 9,5% DDV v EUR
Agregat ura5,68 1,256,930,54 6,22
Motorna žaga, rezalka ura 4,891,085,97 0,465,35
Črpalkaura11,68 2,5714,25 1,1112,79
Osebna vozila, kombikm0,96 0,211,17   
Tovorno vozilo IVECO z avtodvigalom do 500 kg
* obratovalna uraura24,75 5,4530,20 2,3527,10
* obratovalna ura z avtodvigalom ura 38,368,44 46,803,64 42,00
* tekoči km (nad 20 km) ura 1,860,412,27   
Tovorno vozilo MAN z avtodvigalom do 3t
* obratovalna uraura34,85 7,6742,52 3,3138,16
* obratovalna ura z avtodvigalom ura 51,2611,28 62,544,87 56,13
* tekoči km (nad 20 km) ura 1,860,412,27   
Tovornjak IVECO nosilnosti do 6t
* obratovalna uraura39,45 8,6848,13 3,7543,20
* tekoči km (nad 20 km) ura 1,860,412,27   
Rovokopač
* obratovalna uraura35,24 7,7542,99 3,3538,59

Pri delih, ki se na zahtevo naročnika opravijo v podaljšanem delovnem času in nočnih urah med 22. in 6. uro ter dela v prostih dneh, se vrednosti iz cenikov 4.1 in 4.2 povečajo za 50%. Kjer je zaradi specifičnosti oteženo izvajanje del (delo med obratovanjem, delo v neposredni bližini drugih komunalnih naprav ipd.), se cene povečajo za 30%.

4.3. cenik drugih storitev in cenik za obračun poškodb

DRUGE STORITVE enota mere Cena brez DDV v EUR DDV 22% v EUR Cena z 22% DDV v EUR
Iskanje okvar z aparaturo na vodoinstalacijskih vodih ura62,0013,64 75,64
Zakoličbe vodovodov in kanalizacije ura 42,309,31 51,61
Meritev tlačnih razmer in izdaja potrdila o tlačni preizkušnji in tlaku v omrežju in druge meritve ura46,2410,17 56,41
Odklop in pečatenje vodomera
a.) za vodomere od DN 15 do DN 40kos 45,009,90 54,90
b.) za vodomere DN 50 kos 180,0039,60 219,60
c.) za vodomere DN 80kos 230,0050,60 280,60
d.) za vodomere DN 100kos 260,0057,20 317,20
e.) za vodomere DN 150kos 310,0068,20 378,20
Ponovni priklop
a.) za vodomere od DN 15 do DN 40kos 45,009,90 54,90
b.) za vodomere DN 50 kos 180,0039,60 219,60
C.) za vodomere DN 80kos 230,0050,60 280,60
d.) za vodomere DN 100kos 260,0057,20 317,20
e.) za vodomere DN 150kos 310,0068,20 378,20
V primeru ponovnega priklopa vodomera v roku enega leta, se stranki zaračuna samo ponovni priklop, sicer se zaračuna tudi nabavo novega vodomera.
Izvedba pregleda delovanja MKČN do 50 PE (kmetijska gospodarstva, nedostopne MKČN,...) kos 65,00 14,3079,30

OBRAČUN POŠKODB NA VODOVODNEM IN KANALIZACIJSKEM OMREŽJU enota mere Cena brez DDV v EUR DDV 22% v EUR Cena z 22% DDV v EUR
Obračun povprečnine za nastanek poškodbe zaradi nedovoljenega poseganja v območje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ali neupoštevanja izdanih soglasij (obračun za vsak dogodek posebej)
Poškodovanje cevovodov
* vodovod do DN 80kos 450,00 99,00549,00
* vodovod do DN 150kos 700,00 154,00854,00
* vodovod do DN 250kos 950,00 209,001.159,00
* vodovod nad DN 251 do DN 400kos 1.150,00253,00 1.403,00
* magistralni vodovod DB 500 in več kos 1.650,00363,00 2.013,00
* fekalna in/ali meteorna kanalizacijakos 500,00110,00 610,00
* nepooblaščeno popravilo brez soglasja upravljavca kos pripadajoča postavka se poveča za 50%
* neprijava poškodbe (dodatno plačilo)kos 500,00110,00 610,00
Obračun storitev popravil poškodovanega omrežja (IZRAČUN PO DEJANSKIH STROŠKIH)
Popravilo okvare (morebitni izklop, nabava in montaža potrebnega materiala), izpiranja vodovoda, tlačni preizkus vodovoda, dezinfekcija vodovoda, ocenjena iztečena količina vode, obvestilo potrošnikom po medijih, pregled kanalizacije s kamero, vodotesnost kanalizacij, storitve zunanjih izvajalcev, plačilo poškodb na privatni lastnini in ostali stroški, ki so vezani za odpravo napake.

Cenika pod točkama 3. in 4. veljata od 01.04.2016 dalje.

Peter Fabiani, univ.dipl.inž.grad.
direktor

STANJE SISTEMARSS Stanje sistema

Brez posebnosti
BREZ POSEBNOSTI
21. 10. 2019
Trenutno stanje na vodovodnem omrežju je brez posebnosti.
Legenda:
Nujno obvestilo
Nujno obvestilo
Obvestilo
Obvestilo
Novica
Novica
Razno
Razno
Arhiv obvestil stanja

POSTAVKE NA RAČUNU

Obrazložitev postavk na računu:
V primeru težav nam lahko pošljite sporočilo na e-mail podpora@kraski-vodovod.si.

ANKETA


Ali vam je že kdaj zmrznil vodomer?
Da, to se mi dogaja redno
Ne, vedno poskrbim, da ga zaščitim

Poglej rezultate ankete

POGOSTA VPRAŠANJA

Ali je dovoljena gradnja nepretočne greznice?

Ne, razen v posebnih primerih, ki so določeni v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne in odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015).

KAKO VARČEVATI Z VODO?

Za hladne napitke postavite v hladilnik vrč vode. Ne pripravljajte si jih s tekočo vodo iz pipe, saj bo le tako sleherna kapljica prišla v vaš žejni želodec, ne pa v odtočni kanal.