ponedeljek | 15 julij |  2024

PRIJAVA NA SMS OBVESTILA

Prijava na KVS obvestila

OMREŽJE JAVNE INFRASTRUKTURE

Kataster omrežja javne infrastrukture

MERILNA MESTA IN ODČITKI

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Občina Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Divača
Občina Komen
Občina Miren - Kostanjevica
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 398 979

Male komunalne čistilne naprave bodo počasi zamenjale obstoječe greznice

Zakaj sploh male komunalne čistilne naprave?

Male komunalne čistilne naprave so najboljša rešitev proti onesnaževanju naravne vode. Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda je s 01.01.2016 stopila v veljavo Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS, št. 98/2015), dosegljiva na naslednji povezavi https://www.uradni-list.si/1/content?id=124352, ki zavezuje lastnike stanovanjskih hiš, da se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na kanalizacijsko omrežja. Če te možnosti lastniki nimate, morate postopoma opustiti greznice in zgraditi lastne čistilne naprave.

Lastniki novogradenj pa morajo že v projektu predvideti postavitev MKČN ustrezne velikosti ali izjemoma na vodovarstvenih območjih in na območjih, kjer je v kratkoročnem obdobju predvidena izgradnja javne kanalizacijo, gradnjo nepretočne greznice.

S postavitvijo MKČN boste delno oproščeni tudi plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda (o tem več v nadaljevanju).

Navodila za uporabnika MKČN

Naložba v malo komunalno čistilno napravo (MKČN) je trajna naložba, zato je potrebno biti pri izbiri naprave previden, saj se MKČN kupuje za obdobje minimalno 25 let.

Da bi MKČN pravilno delovala, je prepovedano v njej čistiti industrijske ali padavinske odpadne vode, saj ima prisotnost takšnih vod negativen vpliv na delovanje čistilne naprave.

Lastnik MKČN z zmogljivostjo do 50 PE, je dolžan pri izvedbi in obratovanju upoštevati določbe:

Prostornina čistilne naprave je odvisna od števila oseb, ki jim je namenjena ter od porabe vode in dejavnosti, s katero se ukvarjajo v obravnavanem objektu. Pri individualnih stanovanjskih hišah je potrebno v naprej predvideti možnost povečanja oz. zmanjšanja uporabnikov (stanovalcev), da se izognemo višjim stroškom vzdrževanja MKČN ter njeno nemoteno delovanje.

Izbirate lahko med biološko, lagunsko ali rastlinsko MKČN.

Čiščenje odplak v biološki čistilni napravi poteka podobno kot v naravi, z mikroorganizmi, ki razgrajujejo v vodi raztopljene organske snovi in dušikove spojine, s katerimi se hranijo. Navadno so to aerobne bakterije, ki pridejo v čistilno napravo z odpadno vodo, v kateri dobijo hrano, za delovanje pa potrebujejo kisik iz zraka. Biološka čistilna naprava lahko deluje sekvenčno ali kontinuirano.

1. V sekvenčnem biološkem reaktorju (SBR), kot imenujemo eno od dveh vrst bioloških čistilnih naprav, se voda očisti v šestih do osmih urah. Kar pomeni, da se odplake nadzorovano očistijo, še preden bi dosegle podtalnico. Čiščenje poteka v enem prekatu, dotok pa je urejen v drugem.

2. V napravi s plavajočimi delci, ki je druga vrsta biološke čistilne naprave, je čiščenje pretočno - kolikor vode pride noter, toliko je gre ven, kar lahko povzroči težave ob občasno povečanem dotoku vode.

Pri nakupu je potrebno biti pozoren tudi na dejstvo, da lagunska in rastlinska MKČN zavzameta večjo površino kot biološka. Na podeželju to ne predstavlja velikega problema, v gosteje poseljenih krajih, pa to zna predstavljati problem. Za vgradnjo omenjenih MKČN potrebujemo nekoliko nagnjen teren, saj se voda po napravi pretaka gravitacijsko. Obe napravi sta brez prisilnega prečrpavanja, kar pomeni tudi manjše stroške delovanja, gradnje in vzdrževanja. Obe vrsti čistilnih naprav sta sestavljeni iz primarnega usedalnika in čistilnega dela. Pri lagunski MKČN je to plitva laguna v kateri se izvajajo procesi čiščenja, biomasa pa je pritrjena na dno in brežino lagune. Rastlinsko MKČN sestavljata zaporedno povezani gredi, v katerih se pretaka odpadna voda, in sicer pod površjem zemljine (peska), kar preprečuje nastanek smradu ali razvoj nadležnih insektov. Voda teče skozi substrat, na vrhu katerega so zasajene rastline - od tod tudi ime. Na poti skozi substrat, naseljen z mikroorganizmi, se voda čisti, dodatno pa za to poskrbijo rastline. Čiščenje vode je kombinirano (fizikalno, kemijsko in biološko čiščenje), zato je voda ob izhodu tudi do 99 % bolj čista kot ob vhodu, praviloma pa je učinkovitost čiščenja vedno višja od 85 %. Tudi pozimi, ko je rastlinja manj. Voda je dovolj čista, da jo lahko uporabite za zalivanje zelenic ali sadovnjakov, vendar se s to vodo ne sme zalivati vrtnin. Zadrževalnik v katerem se nabira mulj je treba očistiti na približno dve leti (odvisno od proizvajalca), drugače pa le spremljate delovanje in sicer tako, da približno dvakrat na teden pregledate jaške in cevi, da se ne bi zamašili (vir: JKP Prodnik).

Pri nakupu male biološke čistilne naprave morate biti pozorni na to, da ima kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti z veljavno zakonodajo in pogostost praznjenja, to pomeni da ima dovolj velik zalogovnik blata, da je ni potrebno prazniti pogosteje kot enkrat letno, še bolje enkrat na obdobje treh (3) let.

MKČN se šteje za ustrezno evidentirano pri izvajalcu gospodarske javne službe, ko lastnik/upravljavec odda:

 • Kopijo tehnične dokumentacije proizvajalca
 • Izjavo o skladnosti in Oceno obratovanja MKČN za MKČN kot gradbeni proizvod, oziroma
 • Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE , če gre za rastlinsko čistilno napravo

Pomembno:

Upravljavec mora zagotoviti, da MKČN ves čas obratuje skladno s tehnično dokumentacijo in navodili proizvajalca.

Upravljavec mora v celotnem obdobju obratovanja MKČN hraniti:

- tehnično dokumentacijo in navodila proizvajalca MKČN,

- dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN,

- podatke o ravnanju z blatom in

- podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja MKČN in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.

Izvajalec gospodarske javne službe skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) na vašem območju zagotavlja najmanj enkrat na tri leta prevzem blata iz MKČN ter njegovo obdelavo na čistilni napravi. Storitev praznjenja blata iz MKČN izvajamo z našim vozilom ali s pomočjo pooblaščenih prevoznikov odpadkov.

Kaj v malo komunalno čistilno napravo ne sodi?

 • vlažilni robčki, nerazgradljivi papir, palčke za ušesa,
 • tekstil,
 • šopi las,
 • kondomi, damski vložki, plenice,
 • olja in masti (mineralna olja, jedilna olja, masti),
 • topila (bencin, topila za barve…),
 • na vodi plavajoči delci ali težji razgradljivi delci (ostanki hrane, olupki, kuhinjski odpadki …),
 • gradbeni in drugi trdi odpadki,
 • deževnica (več kot 5 %),
 • podtalnica,
 • staljeni sneg, led,
 • kisline (pH vrednosti pod 6,5) in močni lugi (pH vrednosti nad 8,5),
 • soli v večjih koncentracijah,
 • gnojnica, umetna gnojila,
 • pokošena trava in listje,
 • močna barvila, odpadne barve, topila, škropiva, dezinfekcijska sredstva, zdravila,
 • vroča voda nad 35°C,
 • voda iz bazenov in jacuzzijev.

Prikaz delovanja čistilne naprave

»V animaciji je prikazan princip delovanja čistilne naprave. Izvedba, oblika in druge tehnične lastnosti čistilne naprave se lahko razlikujejo med proizvajalci. Prikaz v videu je zgolj informativne narave

Več o čistilnih napravah: Wikipedia - Čistilna naprava.

STANJE SISTEMARSS Stanje sistema

Obvestilo
OKVARA REDUCIRNE POSTAJE - SVETO, IVANJI GRAD, PRESERJE
18.6.2024 10:38:12
V ponedeljek, 17.6.2024 je zaradi okvare na reducirni postaji prišlo do povišanja tlaka v vodovodnem omrežju v naseljih Sveto, Ivanji grad in Preserje. Vse uporabnike, ki so zaradi povišanega tlaka zaznali škodo pozivamo, da pokličejo na sedež podjetja, da se dogovorimo za ogled in prijavo škode zavarovalnici.
Legenda:
Nujno obvestilo
Nujno obvestilo
Obvestilo
Obvestilo
Novica
Novica
Razno
Razno
Arhiv obvestil stanja

POSTAVKE NA RAČUNU

Obrazložitev postavk na računu:
V primeru težav nam lahko pošljite sporočilo na e-mail podpora@kraski-vodovod.si.

ANKETA


Poletja se bliža koncu. Ali boste še varčevali z vodo?
Nima smisla, sedaj je vode dovolj
Da. Še bom varčeval
Če do zdaj nisem tudi sedaj ne bom

Poglej rezultate ankete

POGOSTA VPRAŠANJA

Kdo je oproščen plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN?

Plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN ste opravičeni kmetje, ki ste vpisani v register gospodarstev (imate dodeljeno številko KMG-MID) in imate urejeno gnojno jamo. Plačevanje teh storitev se vam ukine na podlagi podane podpisane VLOGE za oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN. Vlogi morate uporabniki priložiti: - IZJAVO, da gnojevko, pomešano z goščo iz greznic in MKČN, uporabljate za gnojenje v skladu z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu in - IZJAVO, da blato iz greznic ali MKČN zmešate skupaj z gnojevko ter skladiščite najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. Vlogo in obe izjavi najdete na naši spletni strani pod rubriko Obrazci. Obvezna priloga zahtevka je tudi IZPIS iz registra kmetijskih gospodarstev.

KAKO VARČEVATI Z VODO?

Pomivalni stroj in pralni stroj uporabljajte samo, ko sta polna posode oziroma perila. Tako boste prihranili tudi do 5.000 litrov vode na mesec.