sobota | 27 maj |  2017

OMREŽJE KVS

REGISTRIRANI UPORABNIKI

Registrirani uporabniki

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Občina Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Divača
Občina Komen
Občina Miren - Kostanjevica
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 324 895
Navodila za uporabnika MKČN

NAVODILA ZA UPORABNIKA
MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE z zmogljivostjo do 50 PE

Lastnik male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 PE je dolžan pri izvedbi in obratovanju te naprave upoštevati določbe Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07, 30/10) in Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod (Ur. l. RS, št. 94/14).

Uporabnik lahko vgradi MKČN z zmogljivostjo do 50 PE, ki je:

 • gradbeni proizvod z Izjavo o skladnosti, da ustreza standardom od SIST EN 12566-1 do SIST EN 12566-5 in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov. Seznam MKČN, ki izpolnjujejo te kriterije objavlja GZS na http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/55005.
  ali
 • rastlinska čistilna naprava.

MKČN uporabnik ne sme izdelati sam.

Pravilnik in Uredba določata:

tip

MKČN kot gradbeni proizvod

z Izjavo o skladnosti

rastlinska čistilna naprava

pogostost meritev

prvo leto

ocena obratovanja MKČN

prve meritve emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz rastlinske MKČN

vsake tretje leto

ocena obratovanja MKČN

ocena obratovanja MKČN

Ko je MKČN vgrajena in pripravljena na izvedbo prvih meritev ali oceno obratovanja, je potrebno izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode – KVS d.o.o. Sežana oddati »Obrazec (vlogo) za izdelavo ocene obratovanja MKČN«.

MKČN se šteje za ustrezno evidentirano pri izvajalcu gospodarske javne službe, ko lastnik/upravljavec odda:

 • kopijo tehnične dokumentacije proizvajalca,
 • Izjavo o skladnosti in »Oceno obratovanja MKČN« za MKČN kot gradbeni proizvod oziroma
 • »Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE« za rastlinsko čistilno napravo.

Na podlagi oddane zahtevane dokumentacije se zniža plačevanje okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/2012). Smatra se, da je s tem izpolnjen pogoj ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode, in s tem tudi pridobitev pravice do priključitve na javno vodovodno omrežje.

Upravljavec MKČN je lahko lastnik MKČN, v kolikor sam upravlja MKČN, ali pooblaščeni izvajalec, ki ga lastnik MKČN pooblasti za upravljanje MKČN (v nadaljevanju upravljavec.)

Upravljavec naroči prvo » Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE « ali » Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE « na sedežu podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o..Storitvi se obračunata po trenutno veljavnem ceniku. »Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE« lahko naročite tudi pri katerem drugem pooblaščenem izvajalcu.

Upravljavec mora zagotoviti, da MKČN ves čas obratuje skladno s tehnično dokumentacijo in navodili proizvajalca.

Upravljavec mora v celotnem obdobju obratovanja MKČN hraniti:

 • tehnično dokumentacijo in navodila proizvajalca MKČN (prospekti niso tehnična dokumentacija),
 • dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN,
 • podatke o ravnanju z blatom in
 • podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja MKČN in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.

Izvajalec gospodarske javne službe skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 88/11 8/12 in 108/13) na vašem območju zagotavlja najmanj enkrat na tri leta prevzem blata iz MKČN ter njegovo obdelavo na čistilni napravi. Storitev praznjenja blata iz MKČN izvajamo s našim vozilom ali s pomočjo pooblaščenih prevoznikov odpadkov.

STANJE SISTEMARSS Stanje sistema

Brez posebnosti
BREZ POSEBNOSTI
27.5.2017
Trenutno stanje na vodovodnem omrežju je brez posebnosti.
Legenda:
Nujno obvestilo
Nujno obvestilo
Obvestilo
Obvestilo
Novica
Novica
Razno
Razno
Arhiv obvestil stanja

POSTAVKE NA RAČUNU

Obrazložitev postavk na računu:
V primeru težav nam lahko pošljite sporočilo na e-mail podpora@kraski-vodovod.si.

ANKETA


Ali že imate vgrajeno malo komunalno čistilno napravo - MKČN
Da, imam vgrajeno že več let
Nimam še, vendar vse kaže, da bo potrebna vgrad
Ne in me ne briga
Sem na javni kanalizaciji, ne potrebujem
Kaj je to MKČN?

Poglej rezultate ankete

POGOSTA VPRAŠANJA

Rad bi izdelal namakalni sistem. Ali potrebujem poseben vodovodni priključek?

Če že imate kje v bližini vodovodni priključek in gre za manjši namaklani sistem (vrt, zelenica ipd.) se lahko priključite kar na obstoječi priključek. V kolikor načrtujete večji namakalni sistem (zalivanje trt, sadovnjakov ipd.) po verjetno potrebno izdelati večji priključek na cevovodu. Za pogoje in možnostjo pridobitve priključka za namakanje se posvetujte z distributerjem.

KAKO VARČEVATI Z VODO?

Zob in obraza si ne umivajte posebej, temveč to storite med prhanjem.