ponedeljek | 23 september |  2019

OMREŽJE KVS

REGISTRIRANI UPORABNIKI

Registrirani uporabniki

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Občina Sežana
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Divača
Občina Komen
Občina Miren - Kostanjevica
Dežurna služba KVS • Vodovod 031 627 607 • Kanalizacija 051 398 979
Navodila za uporabnika MKČN
MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS, št. 98/2015), mora lastnik (upravljavec) male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju MKČN) v roku 15 dni po pričetku delovanja MKČN, le-to pisno prijaviti v obratovanje izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, Kraškemu vodovodu Sežana d.o.o.

Prijavite jo z obrazcem »Evidenčni list greznic in MKČN« (klinite na povezavo). Evidenčnemu listu priložite tudi kopijo dokumentacije MKČN in izjavo o lastnostih oziroma skladnosti MKČN.

V skladu z 28.členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, mora upravljavec hraniti:
 • izjavo o lastnostih MKČN v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko MKČN,
 • navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
 • vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode ter pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1: 5.000 in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok,
 • poročilo o opravljenih prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. Obvezna priloga tega poročila je analizni izvid,
 • dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN,
 • podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata (oziroma kopijo izjave lastnika o uporabi blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz MKČN v kmetijstvu z navedbo datumov in količine odstranjenega blata, če gre za kmetijsko gospodarstvo),
 • podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem MKČN zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja MKČN in podobnih razlogov ter času njihovega trajanja – če so bili.
Predvsem je pomembno, da upravljavec naroči izdelavo prvih meritev (ne prej kakor v 3. mesecih in ne kasneje kot v 9. mesecih po prvem zagonu) pri pooblaščenem izvajalcu obratovalnega monitoringa in prvih meritev (Seznam pooblaščenih izvajalcev se nahaja na spletni strani ARSO). Na podlagi izvedenih meritev vam bo izvajalec izdal analizni izvid, ki je obvezna priloga izpolnjenemu obrazcu »Poročilo o prvih meritvah za MKČN« z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE., ki ga morate izpolnjenega dostaviti Kraškemu vodovodu Sežana d.o.o.

Na podlagi poročila o prvih meritvah, iz katerega izhaja doseganje predpisanih vrednosti, vam naslednji mesec po prejemu poročila znižamo okoljsko dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda pri obračunu vodarine v višini 90% (iz 0,5283 EUR/m³porabljene vode se plačilo okoljske dajatve zniža na 0,0528 EUR/m³ porabljene vode).

Skladno s 17. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode nato izvajalec javne službe vsako MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na svojem območju pregleda enkrat na tri leta, prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev. O izvedbi pregleda bodo upravljavci pisno obveščeni.

O pregledu izda poročilo na predpisanem obrazcu. V okviru pregleda izvajalec preveri predvsem:
 • ali MKČN obratuje,
 • nastajanje in zbiranje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v MKČN,
 • zmogljivost MKČN glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,
 • način odvajanja komunalne odpadne vode iz MKČN v zvezi s prepovedmi, pogoji in omejitvami za odvajanje iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in
 • hrambo podatkov v skladu s 3. odstavkom 28. člena te uredbe.
Nadaljnji pregledi MKČN (po prvem pregledu) se ne izvedejo, če nam v roku za izvedbo pregleda upravljavec predloži analizne izvide, ki jih je izvedel pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa.

V kolikor se med pregledom ugotovi, da naprava ne deluje znotraj predpisanih parametrov onesnaženosti, vam okoljsko dajatev ponovno zvišamo do predložitve dokazil o pravilnem delovanju MKČN.

Za morebitne dodatne informacije nas pokličite na tel.št. 05/731 16 59 oziroma 05/731 16 58 ali pišite na elektronski naslov: info@kraski-vodovod.si.


Sežana, 07.03.2017

STANJE SISTEMARSS Stanje sistema

Brez posebnosti
BREZ POSEBNOSTI
23.9.2019
Trenutno stanje na vodovodnem omrežju je brez posebnosti.
Legenda:
Nujno obvestilo
Nujno obvestilo
Obvestilo
Obvestilo
Novica
Novica
Razno
Razno
Arhiv obvestil stanja

POSTAVKE NA RAČUNU

Obrazložitev postavk na računu:
V primeru težav nam lahko pošljite sporočilo na e-mail podpora@kraski-vodovod.si.

ANKETA


Ali vam je že kdaj zmrznil vodomer?
Da, to se mi dogaja redno
Ne, vedno poskrbim, da ga zaščitim

Poglej rezultate ankete

POGOSTA VPRAŠANJA

Zakaj so v pitni vodi usedline peska in vodnega kamna?

V večini vodovodnih sistemov se iz vode zaradi sprememb v tlaku in drugih vplivov izločajo v vodi raztopljene snovi in se vežejo na stene cevovodov (vodni kamen). Intenziteta izločanja raztopljenih snovi iz vode je odvisna tako od karakteristike vode, kot tudi od materiala iz katerega je vodovodna cev. Za odstranjevanje teh snovi iz vodovodnega omrežja so na najnižjih točkah vodovodnega omrežja izvedeni blatni izpusti. Izpiranje je mogoče tudi s pomočjo nadzemnih in podzemnih hidrantov Pri naglih nihanjih pritiska v ceveh se obloge vodnega kamna, ki so se skozi leta nabirale v notranjosti cevovodov, počasi luščijo ter nato delno odsedajo, delno pa transportirajo z vodo do uporabnikov. Prav tako nagle spremembe pritiska dvignejo obloge, ki se z leti odsedajo v cevovodu, rezultat le-tega pa je občasen pojav peska in kalne vode na vodovodnih pipah.

KAKO VARČEVATI Z VODO?

Poskusite se prhati manj kot 5 minut. Tako boste prihranili tudi do 500 litrov vode na mesec.